Adatvédelmi Nyilatkozat

Az adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy összefoglalja az Atext Kft. adatvédelmi elveit.

A szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata figyelembe veszi a vonatkozó magyar hatályos jogszabályokat, a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, tételesen az alábbiakat:

 • az információs önrendelkezési jogról és az
  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
  információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
  kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
  tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
  tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény,

A felhasználók adatainak védelme

A szolgáltató garantálja a felhasználók megbízásából tárolt adatok teljes védelmét. A szolgáltatóra bízott adatok egyáltalán nem elérhetőek (részben vagy egészben) harmadik fél számára. Kivételt képez ez alól a felhasználók által fordításra átadott szövegek a szolgáltató alvállalkozó fordításszolgáltatói számára, a fordítási munka elvégzése céljából átadott dokumentáció. Ez utóbbi kivétel esetében a szolgáltató fordításszolgáltató alvállalkozójával titoktartási szerződést köt.

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy korlátozott ideig tárolja és használja a felhasználó megbízása kapcsán készült fordítás során előállított fordítási memóriát a személyes adatoktól megtisztított formában, illetve az elkészült fordítást, a későbbi megrendelések teljesítéséhez szükséges szöveganalízis céljára. Ugyanakkor a szolgáltató nem köteles az elkészült fordítások vagy az azokkal kapcsolatos dokumentumok, fordítási memóriák, szószedetek és referenciaszövegek tárolására.

A szolgáltató az ügyfelek adatait, melyeket a regisztráció során vagy a szerződésben megadnak, minden esetben bizalmasan kezeli. Ezeket az adatokat kizárólag a következő célokra használja fel:

 • Kapcsolatfelvétel az ügyféllel a szolgáltatással kapcsolatban
 • Kapcsolattartás a számlázás és a pénzügyi elszámolás érdekében

A szolgáltató ezúton nyilatkozik, hogy a webhelyen át tudomására jutott vagy tudomására hozott személyes vagy bizalmas adatokat, információkat kizárólag az érvényben levő adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően tárolja és tartja nyilván, továbbá az adatokat, információkat csak a megrendelések teljesítéséhez és a munkaszervezéshez elengedhetetlen mértékig használja fel.

Adatkezelési alapelvek

 • adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;
 • adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;
 • adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;
 • adatoknak pontosaknak, és ha szükséges, időszerűeknek kell lenniük;
  adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé;
 • megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

Nyilatkozat

A szolgáltató kijelenti, hogy a felhasználók adatait a legnagyobb körültekintéssel kezeli, eleget téve az adatkezelési alapelvek követelményeinek. Harmadik személy számára az adatokat nem adja ki, amely alól kivételt képeznek azok az esetek, melyek a szolgáltatás céljaként az adatok megosztását valósítják meg (például a fordítás forrásszövegének átadása a szakfordító számára).

A szolgáltató számára megismerhető adatok megadása önkéntes, a regisztrációval a felhasználó hozzájárul, hogy adatait a szolgáltató rögzítse. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a birtokába került személyes adatokat törölje, illetve teret enged a felhasználó számára is a törlésre. A törölt adatok helyreállítása nem lehetséges.

A regisztrált felhasználó kérésére a szolgáltató bármikor felvilágosítást nyújt a kezelt adatokról, azokat a felhasználó online bármikor megtekintheti, módosíthatja, törölheti.

Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat letöltése